Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.

Regulament parcare

12.06.2020

I. Dispoziții generale

Dispozițiile regulamentului menționat denumit în continuare “Regulament Parcare” reglementează principiile de utilizare a parcării “Curtea Interioară” parcare neamenajată/nemarcată, proprietatea CNI CORESI SA.
Utilizarea parcării este permisă conform principiilor definite în prezentul regulament.
Parcarea – “Curtea Interioară” este destinată/deserveste:
-autoturismele proprietarilor si ale chiriașilor ce își desfăsoară activitatea în cladirea  Casei Presei Libere ( CNI CORESI SA, ANAF, RA-APPS etc.) și pot utiliza parcarea 24 h/ 7 zile pe saptămână pe toată durata valabilității contractului de închiriere.
De asemenea, în parcare este permis accesul unei alte categorii intitulată:
-utilizatori ocazionali (furnizori, beneficiari, clienți ai chiriașilor, mașini de aprovizionare, salubritate, intervenții etc) care pot folosi parcarea pe o durată de maxim 2 ore.

II. Principiile utilizării “Parcării”

Spațiile destinate parcării din cadrul ,,Curții Interioare’’ CF subparcela 30 cu nr. cadastral 11610/5/1/30 reprezintă proprietatea privată a CNI CORESI SA unde se aplică regulile de circulație prevăzute de Ordonanța de urgența privind circulația pe drumurile publice (OUG nr.195/2002), Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si urmatoarele reguli:

 1. Accesul în parcarea CNI CORESI SA (“Parcarea Curtea Interioară’’) presupune acceptarea de către toți conducătorii auto a prezentului Regulament al Parcării precum și respectarea de către conducătorii autovehiculelor a regulilor de circulație și de parcare;
 2. CNI CORESI SA nu este responsabilă pentru nicio consecinţă imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului Regulament al Parcarii de catre conducatorii auto sau de către orice persoana;
 3. Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice  ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere, accesul la uși, porți,containere de gunoi, zona de aprovizionare, cai de acces,  etc.  Orice conducător auto care nu va respecta această interdicție expresă va fi singur răspunzător de consecințele unei atare nerespectări.
 4. CNI CORESI SA își rezervă dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcării în care se vor aplica reguli specifice așa cum va stabili  Conducerea.
 5. Accesul în parcarea ,,Curtea Interioară’’se realizează în baza Contractului de Închiriere/ Actului Adițional la contractul de închiriere prin care chiriașul își exercită opțiunea de a beneficia/ utiliza pe perioada contractului de locațiune de loc de parcare.
 6. În vederea accesului în parcare fiecare dintre  beneficiari are obligația de a avea asupra sa permis de parcare  emis de către CORESI SA ce se va afișa în parbriz ( partea stângă jos), cartela/telecomanda magnetică.
 7. autovehiculelor de livrare, furnizori, beneficiari, clienți ai chiriașilor, mașini de aprovizionare este permis doar în prezența unui reprezentant al chiriasului, proprietarului pe care îl deservește.
 8. Conducatorii auto au obligația  să nu lase la vedere, în autovehicule obiecte de valoare.  CNI CORESI SA nu răspunde de eventualele daune, prejudicii sau furturi ce pot avea loc în Parcare.
 9. Utilizatorii Parcării sunt obligați să asigure securitarea interioară a autovehiculelor proprii.  Utilizatorii sunt responsabili pentru securitatea vehiculelor proprii staționate în parcare si a obiectelor lasate în vehicul, CNI CORESI SA fiind exonerată de această răspundere.
 10. CNI CORESI SA nu răspunde de accidentele sau orice alte incidente suferite de utilizatorii parcarii/conducatorii autovehiculelor ca urmare a neatenției, ca urmare a folosirii inadecvate (sau din orice alte motive) a barierelor ori a altor echipamente, instalatii, branșamente sau alte asemenea.
 11. Eventualele avarii produse autovehiculelor proprii cât și altor autovehicule sau imobilului, precum și instalațiilor sau echipamentelor apartinând/deservind proprietarului CNI CORESI SA către conducatorii auto sau de alți utilizatori ai Parcarii în timpul deplasării ori stationarii în incinta Parcarii, vor fi suportate integral de cei vinovati, cu excluderea raspunderii CNI CORESI SA.
 12. Viteza maximă admisă pentru deplasarea în interiorul parcării este 5 KM/h.
 13. Sunt interzise în parcare: poluarea fonică ,întreținerea, spălarea sau aspirarea vehiculelor, efectuarea de reparații ale vehiculelor,activități sportive, întreceri între autovehicule, evacuarea în canalizari, rigole pluviale, decantoare sau pe sol a produselor sau deseurilor lichide contaminate, produse petroliere, substante chimice periculoase, precum si diverse deseuri de materiale.
 14. Nerespectarea regulilor menționate în prezentul Regulament, conferă dreptul CNI CORESI SA să îndeparteze autovehiculul și sa îl transporte în afara Parcarii sau să blocheze autovehiculul. Pe cale de consecinta, intrarea în parcare și/sau folosirea acesteia reprezintă acceptul conducatorului auto de a i se ridica sau bloca autovehiculul în caz de nerespectare a prezentului Regulament și de a achita taxa de deblocare în cuantum de 50 Euro + TVA  (la care se adaugă costurile de ridicare, transportare și depozitare a autovehiculului, daca este cazul).
 15. Autovehiculelor abandonate în parcarea Curtea Interioară li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se consideră abandonat orice autovehicul parcat pe o durata ce depășeste durata Contractului de închiriere/durata prevăzută pentru utilizatorii ocazionali.
 16. Proprietarul CNI CORESI SA nu este responsabil pentru daunele cauzate de ceilalți utilizatori.
 17. Propietarul CNI CORESI SA își rezerva dreptul de a interzice accesul persoanelor/conducătorilor auto care nu respecta prevederile Regulamentului Parcarii;

Blocarea autoturismului

a) În cazul în care un autovehicul este parcat necorespunzator, pe un spațiu care nu este destinat parcării autovehiculelor ( inclusiv cazul în care un autovehicul este parcat pe o bordura și/sau restrictionează circulația în perimetrul respectiv) sau pe o perioada mai mare decât ceea a contractului de închiriere CNI CORESI SA va proceda la ridicarea imediata a autovehiculului respectiv și remorcarea acestuia în afara Parcarii sau va proceda la blocarea autovehiculului respectiv în locul în care acesta se află în incinta Parcării. Toate costurile acestor operatiuni vor fi suportate de posesorul/proprietarul/detinatorul autovehiculului, inclusiv taxa de deblocare de 50 Euro +TVA. Pe langa taxa de deblocare, posesorul/proprietarul/detinatorul autovehiculului va avea obligatia de a suporta și contravaloarea utilizării Parcarii pe întreaga perioadă.

Ridicarea autovehiculului respectiv și remorcarea acestuia în afara Parcarii va fi anunțată de către CNI CORESI SA prin amplasarea în parbrizul sau geamul lateral al autovehiculului parcat necorespunzator a unui avertisment prin care conducatorul auto va fi anuntat că, în situația în care nu va parca autovehiculul corespunzator și cu respectarea regulilor din Regulament si Parcare, autovehiculul va fi ridicat și remorcat în 48 de ore de la amplasarea avertismentului, urmând ca după expirarea intervalului de 48 de ore autoturismul  să fie ridicat și remorcat în afara Parcarii.

b) Autovehiculele parcate neregulamentar sau care prin prezenta lor pot cauza un pericol iminent (de exemplu blocheaza intrarea/iesirea din Parcare, caile de acces, etc.), vor fi indepartate sau blocate de către reprezentantii/imputernicitii  CNI CORESI SA, făra a fi necesara trecerea unei perioade de timp si făra a fi necesara respectarea procedurii de la prezentul Cap. III punctul a).

c) În cazul utilizatorilor ocazionali ai parcării blocarea, ridicarea autovehiculului respectiv și remorcarea acestuia în afara Parcarii vehiculului se va realiza de îndată fără nicio notificare prealabilă, în special în umătoarele cazuri fără însă a ne limita strict la acestea:

– staționarea vehicului într-un mod care incomodează sau blochează traficul în parcare;

– atunci când staționarea autovehiculului în parcare are loc pe o durată mai mare de 2 ore.

Constatarea utilizării non-contractuale a Parcării se va face prin proces verbal încheiat de reprezentanții/împuterniciții CNI CORESI SA care să identifice data și ora staționării autoturismului.

Blocarea autoturismului nu exclude responsabilitatea persoanei care încalcă Regulamentul la plata tarifelor mai sus menționate.

REGULI SPECIFICE/ PLATA PARCARE

Pierderea cartelei magnetice/ telecomenzii de acces în parcare atrage în mod automat obligația Conducatorului auto de a achita o taxa de 50 Euro + TVA.
Cartela/ telecomanda reprezintă proprietatea CNI CORESI SA si se returneză odată cu ajungerea la termen a contractului de închiriere.
CNI CORESI SA își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentul regulament ,tariful perceput sau alte taxe, cu informarea prealabilă a clienților săi.
Prevederile prezentului Regulament se aplică și autovehiculelor destinate aprovizionării sau livrării furnizori, beneficiari, clienți,vizitatori ai chiriașilor, etc
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video,instalarea și utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu, după cum urmează:
–   Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD);
–   Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, emisă de președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
Prezentul regulament va fi publicat pe site-ul www.cni-coresi.ro.
Regulamentul intră în vigoare de la data 01.08.2021 și este opozabil tuturor utilizatorilor Parcării.

Last modified: 07.09.2021

Comments are closed.