PLAN DE RESTRUCTURARE ''SUSPENDAT DIN DATA 09.07.2013 ''

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN


 

PENTRU RESTRUCTURAREA IN
VEDEREA   


 

RENTABILIZARII ACTIVITATII

 

CNI CORESI SA

 

 

aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie din data de 05.11.2012 si in Sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 07.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOMBRIE 2012

 

CUPRINS

 

1.   PREZENTAREA COMPANIEI, ORGANIZARE SI FUNCTIONARE, NECESITATEA SI OBIECTIVELE RESTRUCTURARII CNI CORESI SA

1.1.      PREZENTAREA COMPANIEI, ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 

1.2.      NECESITATEA SI OBIECTIVELE RESTRUCTURARII ACTIVITATII

 

2.   ANALIZA DIAGNOSTIC SI EVALUAREA PERFORMANTELOR ECONOMICO FINANCIARE ALE CNI CORESI SA

 

2.1.      INDICATORI CANTITATIVI – INDICATORI BILANTIERI SI ELEMENTE ALE CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

 

2.2.      INDICATORI CALITATIVI - LICHIDITATE, SOLVABILITATE, UTILIZARE ACTIVE, PROFITABILITATE, PATRIMONIU, ECHILIBRU FINANCIAR

 

2.3.      EVALUAREA COMPANIEI PRIN PRISMA RISCULRILOR ASOCIATE ACTIVITATII BANCARE

 

3.   ANALIZA COMPARATIVA CNI CORESI SA VERSUS ALTE SOIETATI DE PROFIL DIN ROMANIA

 

4.   PLANURI ALTERNATIVE DE RESTRUCTURARE A ACTIVITATII CNI CORESI SA

 

4.1.      APLICAREA UNOR MASURI IN PROCESUL DE CONTABILIZARE SI REFLECTARE IN EVIDENTA CONTABILA A OPERATIUNILOR PATRIMONIALE

 

4.2.      APLICAREA UNOR MASURI IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE SI AL STRUCTURII ORGANIZATORICE A COMPANIEI

 

4.3.      MASURI CARE PRIVESC ACTIVITATEA DESFASURATA DE SUCURSALELE TERITORIALE

 

4.4.      VANZAREA UNOR ACTIVE DIN PATRIMONIUL COMPANIEI SI PLATA DATORIILOR LA BUGETUL CONSOLIDAT AL STATULUI

 

4.5.      ALTE MASURI

 

5.   CONCLUZII SI PROPUNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1

Prezentarea companiei, organizare si functionare, necesitatea si obiectivele restructurarii

 

 

1.1.      Prezentarea companiei, organizare si functionare

 

 

Compania Nationala a Imprimeriilor CORESI S.A. este organizata si functioneaza in baza Hotararii Guvernului nr. 96 din 18 februarie 2009. Deasfasurarea activitatii companiei are la baza principiile, reglementarile si regulile stabilite in Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CNI CORESI SA este o societatea comerciala pe actiuni cu capital integral de stat. Actiunile sunt detinute in totalitate de catre statul roman, iar drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestor actiuni, sunt exercitate de catre actionarul unic Ministerul Culturii si Patrimoniului National.

 

Capitalul social al companiei este de 12.221.770 ron si este divizat in 1.222.177 actiuni nominative, in valoare nominala de 10 lei. Capitalul social este in intregime subscris si varsat de statul roman, in calitate de actionar unic, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 96 din 18 februarie 2009.

 

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 96 din 18 februarie 2009 si ale Actului constitutiv compania este organizata si isi desfasoara activitatea, atat la nivelul sediului central din Bucuresti, Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, cat si prin urmatoarele 3 sucursale:

 

·        Imprimeria Ardealul, cu sediul in Municipiul Cluj Napoca, Bd. 21 Decembrie1989, nr. 146, judetul Cluj, si se identifica prin J/12/587/1999;

·        Imprimeria Oltenia, cu sediul in Municipiul Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti, nr. 21, judetul Dolj, si se identifica prin J16/289/1999;

·        Imprimeria de Vest, cu sediul in Municipiul Oradea, strada Calea Aradului, nr. 35, judetul Bihor, si se identifica prin J05/324/1999.

 

La nivelul consolidat al companiei aceasta se identifica prin J40/2745/1999, avand codul de inregistrare fiscala RO11648971.

 

 

 

In conformitate cu prevederile Actului constitutiv domeniul de activitate principal al companiei este Productia avand ca activitate principala Alte activitati de tiparire – cod CAEN 1812.

 

Organele de conducere si administrare ale companiei sunt Adunarea Generala si Consiliul de Administratie iar desfasurarea activitatii este realizata de Directorul general care este responsabil de luarea tuturor masurilor necesare pentru buna functionare asocietatii.

 

Sucursalele teritoriale ale companiei nu au personalitate juridica, acestea desfasurand operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, in conditiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In desfasurarea curenta a activitatii compania genereaza venituri si cheltuieli proprii, specifice, fara a beneficia de subventii ori alte fonduri bugetare.

 

CNI CORESI SA desfasoara in principal activitati de productie tipografica, care genereaza un procent de aproximativ 70% din veniturile companiei, avand ca obiect de activitate secundar inchirierea spatiilor excedentare proprii.

 

Structura organizatorica a companiei, atributiile compartimentelor, competentele si responsabilitatile sunt stabilite si reglmentate prin Regulamentul de organizare si functionare.

 

 CNI CORESI SA este continuatorul fostului Combinat Poligrafic „Casa Scateii” de la care a preluat drepturile si obligatiile patrimoniale, acest combinat fiind de la mijlocul anilor 50 si pana in primii ani dupa 1990 cea mai importanta tipografie a tarii.

 

Este de mentionat faptul ca pentru organizarea si functionarea Combinatului Poligrafic „Casa Scanteii” statul roman a investit la inceput sume substantiale astfel ca dotarile tehnologice si modul de desfasurare a activitatii erau deosebit de performante pentru acei ani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.      Necesitatea si obiectivele restructurarii activitatii

 

 

In ultima perioada de timp piata editurilor si tipografiilor din Romania a suferit profunde transformari care au condus la modificarea substantiala a raportului dintre cerere si oferta.

 

Prezentam in cele ce urmeaza o serie de factori obiectivi si subiectivi care au condus la schimbarea structurii acestei piete din tara noastra.

 

·        Datorita crizei economice operatorii economici si-au diminuat considerabil bugetele alocate productiei materialelor de comunicare tiparite, orientandu-si strategiile si bugetele de marketing si publicitate catre alte tipuri de media. Acest fapt a condus la o scadere drastica a volumelor de tiparituri si la fragmentarea gamei de lucrari tipografice.

 

·        In ultima perioada de timp a avut loc o scadere a numarului de biblioteci si a numarului volumelor existente in depozitele acestora.

 

·        Au aparut mai multe tipografii private de dimensiuni mai mari sau mai mici in timp ce calitatea lucrarilor tipografice realizate nu mai este de prima calitate.

 

·        Se constata in ultima perioada de timp o schimbare a structurii cererii de lucrari tipografice de la carti si lucrari de specialitate catre materiale publicitare.

 

·        Scaderea puterii de cumparare pe fondul crizei economice a condus la scaderea cererii pe piata de profil astfel ca bugetul alocat pentru achizitia de carti, reviste, etc., a scazut considerabil.

 

·        Mediul virtual si electronic utilizat in special de generatie tanara a condus la scaderea apetitului populatiei din aceasta categorie de varsta pentru cititul si studiul clasic pe materiale tiparite.

 

·        Materiile prime, materialele utilizate in activitatea tipografica precum si costul utilitatilor au cunoscut o crestere continua in ultima perioada de timp cu impact asupra rezultatelor economico-financiare ale operatorilor economici din acest domeniu de activitate.

 

Blocajul economic a creat numeroase dezechilibre ale fluxurilor de numerar derulate in activitatea curenta.

 

Tinand cont de factorii obiectivi si subiectivi prezentati mai sus CNI CORESI SA a inregistrat in ultima perioada de timp o serie de influente negative asupra activitatii desfasurate fapt pentru care se impune necesitatea luarii unor masuri pe termen scurt, mediu si lung care are drept scop desfasurarea unei activitati eficiente in concordanta cu prestigiul si

asteptarile mediului de afaceri, publicului si nu in ultimul rand salariatilor acestei institutii.

 

Actiunea negativa a factorilor obiectivi si subiectivi prezentati mai sus asupra activitatii desfasurate de CNI CORESI SA se concretizeaza intr-o serie de aspecte negative din punct de vedere cantitativ si calitativ pe care le prezentam sintetic in cele ce urmeaza.

 

Desi CNI CORESI SA a controlat in anii trecuti intreaga activitate editoriala si tipografica din Romania desfasurand in acest sens mai multe tipuri de activitati (editura, tipografie, legatorie de arta, distributie de carte, etc) la aceasta data societatea realizeaza venituri specifice obiectului de activitate doar din lucrari de tipografie.

 

·        Urmare dezechilibrelor inregistrate in derularea fluxurilor de incasari si plati societatea a acumulat in ultima perioada de timp datorii mari catre bugetul consolidat al statului.

 

·        Existenta unui numar foarte mare de salariati proveniti din mostenirea ïstorica” a societatii genereaza o influenta negativa asupra cheltuielilor si fluxurilor de numerar;

 

·        Societatea are in patrimoniu imobilizari corporale constand in cladiri si terenuri cu mult supradimensionate fata de necesitatile proprii cu influente negative asupra cheltuielilor cu intretinerea si a celor cu impozitele si taxele locale;

 

·        Investitiile in masini si utilaje moderne efectuate pana in anul 2008 au fost facute fara a exista o strategie de dezvoltare pe termen lung si fara a se efectua un studiu consistent si realist asupra pietei de profil din tara noastra.

 

·        Anii in care societatea opera singura pe piata tipografica din Romania a condus la un imobilism transmis in prezent astfel ca structura organizatorica a CNI CORESI SA nu a fost adaptata mediului concurential  existent pe piata de profil

 

 

 

Avand in vedere cele de mai sus se impune adoptarea unor masuri care sa aiba drept scop restructurarea activitatii desfasurate de CNI CORESI SA care sa aiba efecte benefice asupra eficientei activitatii desfasurate si cresterea cotei de piata in domeniul industriei editorial si tipografice din tara noastra.

 

CAPITOLUL 2

 

Analiza diagnostic si evaluarea performantelor economico-financiare ale CNI CORESI SA

 

 

          Avand in vedere necesitatea restructurarii activitatii CNI CORESI SA, necesitate care rezulta din actiunea factorilor obiectivi si subiectivi care au fost descrisi mai sus, care au condus la influente negative asupra activitatii desfasurate de companie, in cuprinsul capitol prezentam o serie de date si informatii care se constituie intr-o analiza cantitativa si calitativa riguroasa a elementelor patrimoniale.

 

 

2.1. Indicatori cantitativi – indicatori bilantieri

si elemente ale contului de profit si pierderi

 

         

          Indicatori bilantieri

 

 

          Totalul activelor bilantiere la 31.08.2012 erau in suma de 262.541.946 ron in crestere cu 409.825 ron fata de 31.12.2011.

 

          Din totalul activelor bilantiere existente in patrimoniu la 31.08.2012, ponderea cea mai importanta este detinuta de activele imobilizate in suma de 253.343.649 ron adica peste 96%. Este de precizat faptul ca valoarea activelor imobilizate a cunoscut o crestere foarte mare la sfarsitul anului 2009 prin reevaluare atunci cand valoarea neta a crescut cu suma de 241.204.182 ron.

 

          Activele circulante ale companiei la 31.08.2012 sunt in suma de 9.173.201 ron, adica 3,5% din totalul activelor bilantiere au in structura in principal creante fata de terte persoane in suma de 5.328.417 ron. Este de precizat faptul ca soldul creantelor este reflectat la valoare neta, compania

 

inregistrand in evidenta contabila provizioane constituite pentru clientii neancasati in suma de 5.348.558 ron.

 

          Stocurile inregistrate la 31.08.2012, constand din materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii, sunt in suma de 1.836.661 ron.

 

          Pasivele bilantiere la 31.08.2012, inregistreaza ca elemente principale urmatoarea structura:

 

·        Datorii de plata pana la 1 an: 12.588.552 ron;

·        Datorii de plata peste 1 an: 5.924.942 ron;

·        Capitaluri proprii: 243.843.593 ron.

         

Datoriile totale ale companiei la 31.08.2012, in suma de 18.513.494 ron, inregistreaza o crestere fata de 31.12.2011 in suma de 2.565.366 ron, adica peste 15%.

 

Din totalul datoriilor pe termen scurt, aproximativ 33%, adica 6.029.923 ron, reprezinta datorii totale ale companiei catre bugetul consolidat al statului iar datoriile catre furnizorii de materii prime, materiale si utilitati sunt in suma de 8.029.287 ron adica aproximativ 43% din total.

 

In balanta de verificare a companiei la data de 31.08.2012 sunt inregistrate datorii curente si restante catre bugetul consolidat al statului in suma de 6.029.923 ron, detaliate astfel:

 

Nr

crt

Denumire contributie

Sume

curente

Sume restante

Total

1

Contributia unitatii la asigurarile sociale

121.760

2.500.159

2.621.919

 

2

Contributia pers. la asigurarile sociale

61.998

555.036

617.034

3

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate

30.346

641.330

671.676

4

Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate

32.409

419.230

451.639

 

Total asigurari sociale

246.513

4.115.755

4.362.268

 

 

 

 

 

5

Contributia unitatii la fondul de somaj

2.894

61.163

64.057

6

Contributia personalului la fondul de somaj

2.908

34.089

36.997

 

Total fond de somaj

5.802

95.252

101.054

 

 

 

 

 

7

Impozit pe salarii

65.741

356.487

422.228

8

Alte datorii sociale

8.460

70.917

79.377

9

Dobanzi si penalitati

0

1.064.996

1.064.996

 

 

 

 

 

 

TOTAL

326.516

5.703.407

6.029.923

 

In structura datoriilor la 31.08.2012 compania inregistreaza datorii catre banci comerciale si societati de leasing in suma totala de 3.386.830 ron, detaliate astfel:

 

·        finantari contractate in leasing in sold de 2.737.398 reprezentand utilaje necesare desfasurarii activitatii de la Raiffeisen Leasing;

·        credit bancar pentru activitate curenta in sold de 121.644 ron contractat de la Banca Comerciala Romana avand scadenta finala la 31.12.2012.

 

Capitalurile proprii la 31.08.2012 inregistreaza o valoare de 243.843.593, adica 93% din total. Ponderea principala in cadrul capitalurilor proprii este detinuta de rezervele din reevaluare in suma totala de 235.944.883 ron.

 

Compania inregistra la 31.08.2012 rezerve legale si alte rezerve constituite din profitul net in suma de 3.742.430 ron si un rezultat reportat reprezentand pierdere din anii anteriori in suma de 11.334.211 ron.

         

In anexa nr. 1 la prezentul Plan de restructurare se prezinta in analitic structura indicatorilor bilantieri.

 

 

          Elemente ale contului de profit si pierderi

 

 

          Veniturile totale realizate la data de 31.08.2012 au fost in suma de 16.629.266 ron.

 

          Privite in structura veniturile totale au urmatoarea componenta:

 

·        venituri din exploatare in suma de 16.532.437 ron, reprezentand un procent de 99%, din care cifra de afaceri a companiei este in suma de 16.493.834 ron;

·        venituri financiare in suma de 96.829 ron reprezentate in principal de veniturile din diferente de curs valutar in suma de 95.137 ron;

 

Cifra de afaceri la 31.08.2012 in suma de 16.493.834 ron cuprinde in principal urmatoarele categorii de venituri:

 

 

 

 

 

·        venituri din vanzarea produselor finite reprezentand carti in suma de 1.325.089 ron;

·        venituri din vanzarea produselor finite reprezentand reviste in suma de 115.378 ron;

·        venituri din vanzarea imprimatelor diverse in suma de 405.286 ron;

·        venituri din legatoria de arta in suma de 30.782 ron;

·        venituri din vanzarea deseurilor rezultate din procesul de productie tipografica in suma de 61.691 ron;

·        venituri din lucrari executate si servicii prestate in suma de 102.592 ron;

·        venituri din inchirierea spatiilor comerciale excedentare in suma de 3.467.024 ron;

·        venituri din vanzarea marfurilor in suma de 5.404 ron;

·        venituri din prestatii utilitati chiriasi in suma de 1.913.485 ron.

 

Este de precizat faptul ca veniturile care compun cifra de afaceri a  CNI CORESI sunt compuse in structura astfel:

 

·        venituri din chirii si refacturari ale costurilor utilitatilor in suma de 5.380.508 ron adica un procent de aproximativ 33%;

·        venituri din activitatea de tipografie si aferenta acesteia in suma de 11.113.326 ron, adica un procent de 67%;

 

Cheltuielile totale la data de 31.08.2012 sunt in suma de 18.619.851 ron.

 

Privite in structura cheltuielile totale au urmatoarea componenta:

 

·        cheltuieli de exploatare in suma de 18.246.258 ron, reprezentand un procent de 98% din cheltuielile totale ale companiei;

·        cheltuieli financiare in suma de 373.593 ron avand in componenta cheltuieli cu diferente de curs valutar in suma de 212.884 ron si cheltuieli cu dobanzile in suma de 160.709 ron.

 

Cheltuielile de exploatare la 31.08.2012 in suma de 18.246.258 ron cuprinde in principal urmatoarele categorii de cheltuieli:

 

·        cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile in suma de 4.775.670 ron, adica 26% din total;

·        cheltuieli cu personalul, asigurarile si protectia sociala in suma de 6.069.248 ron, adica 33% din total;

·        chleltuieli cu amortizarea in suma de 1.266.276 ron, adica 7% din total;

·        cheltuieli cu prestatiile externe in suma de 2.047.600 ron, adica 11% din total;

 

In cadrul acestor cheltuieli cea mai mare pondere este detinuta de cheltuielile aferente bunurilor achizitionate in leasing in suma de 705.466 ron.

 

La data de 31.08.2012 compania inregistreaza o pierdere anuala in suma de 1.990.585 ron pierdere care provine in principal din diferenta dintre veniturile si cheltuielile de exploatare.

 

De asemenea, este de precizat faptul ca la 31.08.2012 compania inregistreaza o pierdere inregistrata ca rezultat reportat din anii anteriori in suma de 11.334.211 ron.

 

In anexa nr. 2 la prezentul Plan de restructurare se prezinta in analitic structura elementelor componente ale contului de profit si pierderi.

 

In anexa nr. 3 la prezentul Plan de restructurare sunt prezentate valori ale indicatorilor bilantieri si elemente ale contului de profit si pierderi la nivelul individual al sucursalelor teritoriale ale companiei.

 

 

2.2. Indicatori calitativi – lichiditate, solvabilitate, utilizare active, profitabilitate, patrimoniu, echilibru financiar

 

 

          Metoda analizei unei societati comerciale prin intermediul indicatorilor de analiza economico-financiara are drept scop urmarirea structurii calitative a activitatii desfasurate si se constituie ca un instrument de lucru pentru managementul operativ in luarea masurilor necesare dupa calculul,  analiza si interpretarea acestor indicatori.

 

         

Indicatori de lichiditate

 

 

          Calculul si analiza acestor indicatori releva in ce masura o companie poate sa isi onoreze la timp obligatiile contractuale constand in plati si in ce masura sunt gestionate fluxurile de lichiditati la un moment dat.

 

         

 

 

Lichiditatea curenta a companiei, indicator calculat prin raportarea activelor circulante la datoriile curente inregistreaza o valoare de 0,61 la 31.12.2011 si 0,73 la 31.08.2012.

 

          Pentru a fi considerat bun valoarea indicatorului lichiditate curenta trebuie sa fie supraunitar.

 

          Desi valoarea acestui indicator poate fi considerata buna trebuie sa avem in vedere urmatoarele aspecte:

 

·        compania incaseaza creantele datorate de clienti cu greutate;

·        in categoria activelor lichide care conform datelor bilantiere inregistreaza o valoare de 801.558 ron si care dau o valoare buna a indicatorului sumele efectiv lichide (existente in casierie si banca) sunt in suma de 202.049 ron.

 

 

Lichiditatea rapida a companiei, indicator calculat prin raportarea activelor circulante din care se scad stocurile la datoriile curente inregistreaza o valoare de 0,49 la 31.12.2011 si 0,58 la 31.08.2012.

 

Pentru a fi considerat bun valoarea indicatorului lichiditate rapida trebuie sa fie supraunitar. Si in acest caz trebuie sa avem in vedere considerentele prezentate la calculul indicatorului lichiditatea curenta.

 

Lichiditatea imediata a companiei indicator calculat prin raportarea sumelor lichide existente in casierie si conturi bancare  inregistreaza o valoare de 0,05 la 31.12.2011 si 0,06 la 31.08.2012.

 

Este de precizat faptul ca pentru a fi considerat satisfacator valoarea acestui indicator trebuie sa tinda spre o marime unitara.

 

In ansamblul lor valorile indicatorilor de lichiditate pot fi considerate ca fiin bune.

 

 

Indicatori de solvabilitate

 

 

Rata datoriilor companiei, indicator calculat prin raportarea datoriilor totale la activele totale inregistreaza o valoare de 0,06 la 31.12.2011 si 0,07 la 31.08.2012.

 

Pentru a fi considerat bun valoarea indicatorului trebuie sa aiba valori cuprinse sub 1 sau egal cu 1.

 

Solvabilitatea patrimoniala, indicator calculat prin raportarea capitalurilor proprii la totalul pasivelor bilantiere inregistreaza o valoare de 93,78% la 31.12.2011 si 92,87% la 31.08.2012.

 

Pentru a fi considerat bun valoarea indicatorului trebuie sa aiba valori peste 30%.

 

In interpretarea valorilor acestui indicator trebuie sa avem in vedere ca in procent de peste 95% capitalurile proprii au in componenta rezerve din reevaluare.

 

Gradul de indatorare, indicator calculat prin raportarea datoriilor totale la valoarea capitalurilor proprii inregistreaza o valoare de, 0,06 la 31.12.2011 si 0,07 la 31.08.2012.

 

Pentru a fi considerat bun valoarea acestui indicator trebuie sa fie subunitara. O valoare ce depaseste 2,5 exprima un grad de indatorare foarte ridicat.

 

In analiza acestui indicator trebuie sa avem in vedere ca valoarea capitalurilor proprii este inflentata in mare masura de rezervele din reevaluare.

 

Rata datoriilor pe termen mediu si lung, indicator calculat prin raportarea datoriilor pe termen mediu si lung la capitalurile proprii, inregistreaza valori de 0,02 atat la 31.12.2011 cat si la 31.08.2012.

 

Pentru a fi considerat satisfacator valoarea acestui indicator trebuie sa fie subunitar.

 

Tinand cont de valorile mari ale capitalurilor proprii si ale activelor bilantiere valorile indicatorilor de solvabilitate pot fi considerate ca fiind bune.

 

 

Indicatori privind utilizarea activelor

 

 

          Rotatia stocurilor, indicator calculat prin raportarea cifrei de afaceri la stocuri, inregistreaza valori de 18,09 la 31.12.2011 si 8,98 la 31.08.2012.

 

 

 

          Pentru a fi considerat bun rezultatul trebuie sa fie de minim 12 rotatii anuale.

 

          Durata de recuperare a creantelor, indicator calculat prin raportarea totalului creantelor la cifra de afaceri pe o perioada de 365 zile, inregistreaza valori de 71, 35 zile la 31.12.2011 si 138,50 la 31.08.2012.

         

Durata de plata a datoriilor curente, indicator calculat prin raportarea datoriilor curente la cifra de afaceri, inregistreaza valori de 86,57 zile la 31.12.2011 si 138,5 la 31.08.2012.

 

Pentru a fi considerate valori bune duratele de recuperare a creantelor si de plata a datoriilor trebuie sa inregistreze valori care sa fie in concordanta unul cu celalat si de preferinta cat mai mici.

 

Durata de plata a datoriilor totale, indicator calculat prin raportarea datoriilor totale la cifra de afaceri, inregistreaza valori de 258,91 zile la 31.12.2011 si 409,69.

 

Rezultatele indicatorilor care masoara calitatea activelor releva o calitate slaba a utilizarii activelor companiei in procesul de productie si o durata mare de incasare a creantelor si de plata a furnizorilor.

 

Putem considera calitatea agregata a indicatorilor privind utilizarea activelor ca fiind slaba.

 

 

Indicatori de profitabilitate

 

 

Rata marjei profitului net (rentabilitatea comerciala), indicator calculat prin raportarea profitului net la cifra de afaceri inregistreaza valori negative de 49,97% la 31.12.2011 la 12,07% la 31.08.2012.

 

Rentabilitatea financiara (ROE), indicator calculat prin raportarea profitului net la capitalurile proprii inregistreaza valori negative de 4,57% la 31.12.2011 la 0,82% la 31.08.2012.

 

Rata marjei brute, indicator calculat prin raportarea profitului brut la cifra de afaceri inregistreaza valori negative de 49,97% la 31.12.2011 la 12,07% la 31.08.2012.

 

 

 

 

Rata economica (ROA), indicator calculat prin raportarea profitului net la activele totale inregistreaza valori negative de 4,29% la 31.12.2011 la 0,76% la 31.08.2012.

 

Productivitatea muncii pe angajat, indicator calculat prin raportarea cifrei de afaceri la numarul de angajati inregistreaza valori de 51.803 ron la 31.12.2011 si 41.863 ron la 31.08.2012.

 

Daca analizm productivitatea muncii calculata prin raportarea cifrei de afaceri realizata numai din activitatea de productie tipografica rezulta o productivitate pe angajat la 31.12.2011 de 35.968 ron.

 

Pentru a fi considerate satisfacatoare rezultatele calculului indicatorilor de profitabilitate trebuie sa tinda catre valori cat mai mari.

 

In toate cazurile prezentate indicatorii de profitabilitate inregistreaza valori negative datorita faptului ca la datele analizate compania inregistreaza pierderi si capitaluri proprii negative iar in acest caz datele rezultate nu sunt relevante.

 

Se constata totusi o ameliorare in timp a valorii indicatorilor de profitabilitate urmare faptului ca pierderea inregistrata de companie la datele analizate s-a diminuat.

 

Calitatea agregata a indicatorilor de profitabilitate rezultati din calcul este slaba.

 

 

Indicatori de patrimoniu

 

 

Activul net, reprezinta totalitatea mijloacelor economice existente la un moment dat diminuat cu datoriile pe termen scurt, mediu si lung, veniturile inregistrate in avans si provizioanele constituite.

 

Acest indicator inregistreaza valori de 245.834.170 ron la 31.12.2011 si 243.843.593 ron la 31.08.2012.

 

In interpretarea valorilor acestui indicator trebuie sa tinem cont de faptul ca in componenta capitalurilor proprii rezervele din reevaluare inregistreaza valori procentuale foarte mari.

 

 

 

 

Indicatorii echilibrului financiar

 

 

Fondul de rulment, indicator calculat prin efectuarea diferentei intre activele circulante si datoriile curente inregistreaza valori negative de 4.192.148 lei la 31.12.2011 si 3.415.351 lei la 31.08.2012.

 

Rezultatul acestui indicator reflecta echilibrul financiar la companiei pe termen lung astfel ca la datele analizate societatea se afla intr-o stare de dezechilibru financiar.

 

Necesarul de fond de rulment, indicator calculat prin efectuarea diferentei intre stocuri si creante si datoriile curente inregistreaza valori negative de 4.978.499 lei la 31.12.2011 si 4.493.265 lei la 31.08.2012.

 

Rezultatul acestui indicator reflecta echilibrul financiar la companiei pe termen scurt astfel ca la datele analizate societatea se afla intr-o stare de dezechilibru financiar.

 

Trezoreria neta, indicator calculat ca diferenta intre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment inregistreaza valori care nu sunt concludente tinand cont ca cei doi indicatori din componenta inregistreaza la randul lor valori negative.

 

Este precizat ca un rezultat pozitiv al indicatorului Trezoreria neta indica pentru o companie o stare de echilibru financiar.

 

Urmare calcului si prezentarii si analizei fiecarei grupe de  indicatori pentru CNI CORESI SA la 31.12.2011 si 31.08.2012 se pot extrage urmatoarele concluzii:

 

·        compania inregistreaza rezultate bune ale indicatorilor de lichiditate si solvabilitate si slabe in cazul indicatorilor privin calitatea activelor, profitabilitate si echilibru financiar;

·        desi compania inregistreaza in patrimoniu mijloace materiale si umane de calitate utilizarea acestora in procesul de productie este slaba;

·        cifra de afaceri ale companiei este slab dimensionata in raport cu mijloacele materiale si umane de care dispune astfel ca veniturile realizate nu permit acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare;

·        calitatea buna a unor indicatori este data de imobilizarile mari existente in patrimoniu si de capitalurile proprii mari care in proportie covarsitoare au in continut rezerve din reevaluare;

·        compania inregistreaza o calitate cumulata a indicatorilor slaba si consideram ca se impun masuri de restructurare a activitatii astfel incat cifra de afaceri realizata de compania sa fie dimensionata in concordanta cu mijloacele materiale si umane existente la nivelul companiei.

 

In anexa nr. 4 la prezentul Plan de restructurare sunt prezentate in sinteza valorile indicatorilor analizati mai sus precum si o apreciere asupra valorii fiecarui indicator in parte.

 

 

2.3. Evaluarea companiei prin prisma riscurilor asociate activitatii bancare

 

 

Bancile comerciale din Romania analizeaza si clasifica agentii economici cu conturi deschise si care deruleaza operatiuni patrimoniale si in special societatile comerciale care inregistreaza expuneri prin calculul si interpretarea unor indicatori cantitativi si calitativi.

 

In functie de rezultatele acestor indicatori, sunt atribuite individual pentru fiecare indicator in parte luat in calcul punctaje specifice iar prin insumarea acestor punctaje rezulta o categorie de performanta financiara in care sunt incadrati agentii economici.

 

Punctajele realizate conduc la o incadrare a operatorilor economici in cinci categorii de performanta financiara, de la A la E, iar pentru fiecare din categorii se cuantifica gradul de risc asociat acestora.

 

Este de precizat faptul ca societatile cu cel mai bun pucntaj sunt considerate cele care obtin un punctaj cat mai mic.

 

Astfel, agentii economici incadrati in categoriile A si B de performanta financiara sunt considerate societati sigure avand asociat un grad de risc scazut.

 

Societatile comerciale incadrate in categoria C sunt considerate stabile din punct de vedere al riscurilor asociate dar presupun un grad ridicat de monitorizare avand tendinta spre o deteriorare a situatiei economico-financiare si a pozitiei acestora pe piata.

 

Societatile incadrate in categoria D de performanta financiara inregistreaza un grad de risc ridicat iar situatia financiara a acestora inregistreaza deja o deteriorare semnificativa.

 

 

Societatile din catgoria E de performanta financiara sunt expuse unui risc operational ridicat bancile comerciale evitand sa intre in relatii comerciale cu acesti agenti economici.

 

Urmare calcului indicatorilor cantitativi si calitativi specifici CNI CORESI SA la data de 31.08.2012 rezulta ca se incadreaza in categoria de performanta C inregistrand un scor total de 365 puncte.

 

Compania a obtinut punctaje foarte bune (0 puncte) la calculul urmatorilor indicatori:

 

·        grad de indatorare;

·        rata datoriilor pe termen mediu si lung;

·        rata cheltuielilor financiare;

·        penalizare aferenta capitalurilor proprii negative;

·        penalizare aferenta gradului de indatorare.

 

Punctaje medii (30 puncte) au fost obtinute pentru urmatorii indicatori:

 

·        ratele de lichiditate curenta, rapida si imediata;

·        penalizare aferenta indicatorilor de activitate;

·        penalizare aferenta riscului valutar.

 

Compania a obtinut punctaje proaste (60 puncte) la calculul si analiza indicatorilor de profitabilitate care inregistreaza valori negative urmare faptului ca societatea inregistreaza pierderi.

 

Este de precizat si in acest caz ca in calculul, analiza si interpretarea rezultatelor indicatorilor cantitativi si calitativi CNI CORESI SA beneficiaza de avantajul inregistrarii unor capitaluri proprii de valori mari cu o pondere importanta in pasivul bilantier in conditiile in care cea mai mare parte din capitalurile proprii sunt formate din rezerve din reevaluare.

 

In componenta indicatorilor care caracterizeaza compania si calitatea manageriala rezultatele indicatorilor au fost in general bune. Au fost analizati in acest caz urmatorii indicatori:

 

·        calitatea echipei manageriale;

·        activitatea desfasurata;

·        piata si politica de marketing;

·        istoricul creditelor;

·        actionariatul;

·        ajustari aferente garantiilor colaterale primite.

 

In anexa nr. 5 la prezentul Plan de restructurare sunt prezentate valorile indicatorilor analizati si punctajele individuale si totale obtinute.

 

 

CAPITOLUL 3

Analiza comparativa CNI CORESI SA versus alte societati de profil  din Romania

 

 

Prin descrierea, evolutia si analiza indicatorilor din capitolul 2 rezulta necesitatea adoptarii unor masuri de restructurare a activitatii companiei care sa conduca la desfasurarea unei activitati eficiente.

 

Pe langa factorii interni activitatea CNI CORESI SA este influentata si de actiunea factorilor externi care deriva din conditiile specifice existente la nivelul pietei de profil din tara noastra.

 

Pentru a putea cuantifica pozitia pe piata a companiei si structura calitativa a activitatii desfasurate in prezentul capitol s-a procedat la prezentarea si analiza comparativa pe scurt a datelor si informatiilor intre CNI CORESI SA si un numar de 3 societati de profil din tara noastra, respectiv, 2 edituri care au ca obiect de activitate si productia de materiale tipografice si o tipografie.

 

Societatile analizate sunt:

 

·        editura ALL;

·        editura POLIROM;

·        tipografia INFOPRESS.

 

EDITURA ALL isi desfasoara activitatea prin intermediul a 4 societati comerciale avand ca obiect de activitate editarea cartilor si vanzari in domeniul cartilor, respectiv, Editura ALL, Bic ALL Distributie, ALL Educational si Editura Alfa.

 

Editura ALL s-a infiintat in anul 1991 si are ca obiect de activitate editarea de carti academice si universitare. O parte importanta din veniturile realizate provin din editarea manualelor si a cartilor scolare.

 

Totalul activelor societatii contin in proportie de peste 90% active circulante (stocuri de carte si materiale tipografice si creante comerciale).

 

Activele imobilizate ale societatii reprezinta un procent de 5% din total.

 

Editura inregistreaza capitaluri proprii in procent de aproape 35% din totalul pasivelor bilantiere iar structura acestora este compusa din capital social si profit.

 

Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 53 salariati iar productivitatea muncii acestora este de 216.557 ron pe angajat. Productivitatea muncii s-a calculat prin raportarea cifrei de afaceri realizate la numarul de salariati.

 

Profitul realizat de societate a fost in anul 2011 de 337.118 ron.

 

EDITURA POLIROM este o societate pe actiuni cu capital privat infiintata in anul 1995 la Iasi si are ca obiect de activitate editarea de carti din mai multe domenii editoriale.

 

Societatea are sediul central la Iasi si 3 filiale teritoriale la Bucuresti, Timisoara si Chisinau.

 

Totalul activelor societatii sunt compuse in procent de aproape 95% din active circulante (stocuri si creante) si un procent destul de mic de active imobilizate.

 

Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 85 salariati iar productivitatea muncii acestora este de 222.197 ron pe angajat.

 

Productivitatea muncii s-a calculat prin raportarea cifrei de afaceri realizate la numarul de salariati.

 

Profitul realizat de societate a fost in anul 2011 de 1.842.120 ron.

 

TIPOGRAFIA INFOPRESS este o societate comerciala cu capital privat infiintata in anul 1990 in municipiul Odorheiul Secuiesc si are ca obiect de activitate activitati de tiparire.

 

Societatea a fost pe primul loc in cadrul tipografiilor din tara noastra in anii 2000.

 

In anul 2010 societatea spaniola GED (fond de investitii) a achizitionat un procent de 92% din capitalul Infopress. In anul 2011 noua companie a achizitionat cea mai mare societate de profil din Ungaria care functiona din anul 1869.

 

 

Societatea are deschise mai multe unitati teritoriale in tara noastra si furnizeaza servicii si in alte tari limitrofe Romaniei.

 

Infopress desfasoara activitati de tipar, finisare, tipar digital si servicii postale avand in dotare mai multe utilaje performante destinate acestor activitati.

 

Societatea are active bilantiere in suma de totala de 171.582.869 ron iar in structura acestea se prezinta astfel:

·        active imobilizate: 129.060.501 adica 75% din total;

·        active circulante (stocuri si creante) in procent de aproape 25% din total;

 

Cifra de afaceri a companiei pe anul 2011 a fost de 164.738.245 ron.

 

Activitatea companiei este deservita de un numar de 358 salariati iar productivitatea muncii este de 460.163 ron pe angajat.

 

Din datele si informatiile prezentate mai sus pentru cele 3 societati se pot extrage cateva concluzii minimale:

 

·        societatile de pe piata editarii de carte au o structura a patrimoniului in care predomina creantele si stocurile (adica activitatea comerciala) si intr-o proportie foarte mica imobilizarile corporale;

·        in cazul tipografiei activele imobilizate inregistreaza valori mai mari datorita investitiilor in masini si utilaje specifice desfasurarii activitatii;

·        in toate cele 3 cazuri activele bilantiere constand in imobilizari comerciale sunt folosite la capacitate foarte mare generand venituri si cheltuieli mari in raport cu valoarea lor;

·        capitalurile proprii ale celor 3 societati inregistreaza ponderi mari in totalul pasivelor;

·        cele 3 societati au dimensionat numarul de personal in functie de specificul activitatii desfasurate realizandu-se o productivitate mare pe angajat.

 

 

In anexa nr. 6 la prezentul Plan de restructurare sunt prezentati principalii indicatori realizati de CNI CORESI SA versus alte societati de profil din Romania.

 

 

 

CAPITOLUL 4

Planuri alternative de restructurare a activitatii CNI CORESI SA

 

 

          Analiza CNI CORESI SA efectuata pentru datele de 31.12.2011 si 31.08.2012, studiul comparativ cu alte edituri din Romania, precum si actiunea unor factori obiectivi si subiectivi ai pietei de profil concluzioneaza necesitatea luarii unor masuri pe termen scurt care sa aiba drept scop eficientizarea activitatii desfasurate de companie.

 

          Directiile de actiune prezentate in prezentul Plan de restructurare vizeaza luarea unor masuri care sa aiba drept obiectiv optimizarea  structurii organizatorice la cerintele actuale ale pietii precum, optimizarea fluxurilor de informatii intre compartimentele functionale precum si imbunatatirea situatiei economico- financiare.

 

 

4.1. Aplicarea unor masuri in procesul de contabilizare si reflectare

in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale

 

 

          La aceasta data compania desfasoara ca activitate principala productia de materiale tipografice si realizeaza ca obiect de activitate secundar activitati de inchiriere a spatiilor comerciale excedentare catre terte persoane.

 

          In scopul reflectarii corecte in evidenta patrimoniala a celor doua activitati si tinand cont de necesitatea efectuarii unor analize detaliate separate asupra eficientei desfasurarii activitatii de productie a materialelor tipografice apare ca necesitate separarea evidentei contabile aferenta celor doua activitati.

 

          Masura 1

 

          Pentru cele doua activitati desfasurate compania va intocmi balante de verificare distincte care la sfarsitul lunii calendaristice vor fi cumulate (impreuna cu balantele de verificare ale sucursalelor) rezultand in acest fel balanta de verificare centralizata la nivelul companiei.

 

          Balantele de verificare pentru cele doua activitati vor cuprinde veniturile si cheltuielile repartizate distinct pentru activitatea de productie tipografica si activitatea de inchiriere.

 

          Se va avea in vedere totodata si contabilizarea distincta a cheltuielilor cu personalul aferenta celor doua activitati.

 

          Termen de implementare: 01.01.2013

 

 

          In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 96 din 18 februarie 2009 sucursalele CNI CORESI SA tin evidenta contabila pana la nivelul balantei de verificare.

 

          In fapt la aceasta data sucursalele intocmesc balante de verificare individual iar la sfarsitul lunii calendaristice acestea se cumuleaza manual cu balanta de verificare aferenta activitatii desfasurate de sediul central rezultand in acest fel balanta de verificare centralizata a companiei.

 

          Totodata, este de precizat faptul ca prin utilizarea acestei metode de lucru la nivelul companiei nu exista o balanta de verificare analitica centralizata.

 

          Masura 2

 

          Sucursalele teritoriale nu vor mai intocmi balante de verificare individuale iar contabilizarea operatiunilor patrimoniale se va efectua pe o baza de date comuna rezultand in acest fel balanta de verificare a companiei care va contine toate operatiunile contabile efectuate atat la sucursale cat si la sediul central.

 

          Pentru o individualizare a patrimoniului fiecarei sucursale in parte vor fi alocate coduri distincte pentru fiecare unitate iar operatiunile contabile vor fi efectuate utilizandu-se aceste coduri.

 

          Sucursalele teritoriale vor putea sa genereze lunar o Situatie a conturilor care va contine toate operatiunile patrimoniale aferenta fiecarei unitati in parte.

 

          Termen de implementare: 01.01.2013

 

 

          Reflectarea in evidenta contabila a veniturilor realizate din activitatea de productie tipografica si a cheltuielilor necesare pentru realizarea acestei activitati se realizeaza la aceasta data fara a se individualiza rezultatele aferente serviciilor prestate pentru fiecare client in parte.

 

          In acest fel la nivelul companiei nu se poate realiza o profitabilitate a lucrarilor executate la nivelul individual al clientilor.

 

 

          Masura 3

 

          Fiecare client  in parte va fi tratat ca un centru de cost iar veniturile si cheltuielile afarente vor fi individualizate astfel incat sa se poata determina cu exactitate profitabilitatea aferenta pe contract.

 

Termen de implementare: 01.04.2013

 

          In conformitate cu reglementarile legale in vigoare societatile comerciale contabilizeaza operatiunile patrimoniale in baza unui Manual si a unor proceduri de aplicare aprobate de structurile de decizie ale acestora, reglementari care contin politicile contabile utilizate in activitatea curenta.

 

Reglementarea modului de constituire a provizioanelor specifice de risc si a modului de utilizare a rezevelor pentru acoperirea de pierderi poate conduce la inregistrarea la 31.12.2012 de profit atat din activitatea curenta cat si din anii anteriori.

 

          La data de 31.08.2012 soldurile conturilor de provizioane si rezerve contituite inregistreaza urmatoarele valori:

 

·        ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti (cont 491) suma de 5.348.558 ron;

·        alte rezeve (cont 1068) suma de 3.265.185 ron;

·        rezultatul reprezentand surplusul din reevaluare (cont 1065) suma de 5.259.299 ron.

 

Masura 4

 

          Va fi intocmit un Manual privind modul de reflectare in evidenta contabila a operatiunilor patrimoniale care va contine politicile contabile utilizate de companie inclusiv modul de organizare si conducere al contabilitatii.

 

          In descrierea politicilor contabile aplicabile se va prevede modalitatea de constituire de provizioane specifice de risc pentru clientii neincasati (clienti cu sume mai mari, procent din cifra de afaceri, insolventa, procese, etc.);

 

In cuprinsul reglementarilor se va preciza si modalitatea in care compania va putea utiliza rezervele contsitituite in anii anteriori pentru acoperirea pierderilor.

 

          Termen de implementare: 31.12.2012

 

4.2. Aplicarea unor masuri in domeniul resurselor umane si a structurii organizatorice a companiei

 

 

          Avand in vedere necesitatea crearii unor centre de cost si idnividualizarea veniturilor si cheltuielilor in mod individual pentru fiecare client in parte este necesar ca structura organizatorica a companiei sa fie completata cu un compartiment de contabilitate de gestiune care sa aiba  responsabilitati clare in domeniul organizarii si functionarii contabilitatii de gestiune.

 

Masura 5

 

In cadrul compartimentului financiar contabil se va crea o structura noua care va contine pentru inceput un singur salariat si care va avea atributii in organizarea si functionarea contabilitatii de gestiune si in mod special crearea si urmarirea centrelor de cost stabilite pentru fiecare client in parte.

 

Termen de implementare: 01.04.2013

 

         

Din verificarile efectuate pe baza documentelor puse la dispozitie precum si prin vizualizarea la fata locului a fluxului tehnologic existent pentru desfasurarea activitatii de productie tipografica rezulta ca pentru realizarea acestei activitati compania utilizeaza volume mari de materii prime si materiale.

 

Apare astfel necesitatea unui control strict al intrarilor si iesirilor de materii prime si materiale tinand cont si de preconizata impartire a veniturilor si cheltuielilor pe fiecare client in parte.

 

De asemenea sucursalele teritoriale beneficiaza de o autonomie destul de larga in ceea ce priveste incheierea de contracte cu clientii si furnizorii astfel ca si in acest caz apare necesitatea existentei unui control mai strict al materiilor prime si materialelor consumate si al modului de derulare a activitatii de productie tipografica realizat la nivelul individual al acestora.

 

 

 

 

 

 

 

Masura 6

 

Crearea la nivelul companiei a unui compartiment de control care sa aiba in componenta pentru inceput un singur salariat, in subordinea directa a conducerii companiei care sa aiba atributii de control asupra activitatii desfasurate la nivel central cat si la nivelul sucursalelor din subordine.

 

La nivelul acestui compartiment se vor intocmi la anumite perioade stabilite rapoarte de activitate in care se vor consemna obiectivele actiunilor de control si rezultatele acestor verificari.

 

Persoana care va fi desemnata sa exercite aceasta activitate va fi independenta de celelalte structuri organizatorice ale companiei.

 

Termen de implementare: 01.04.2013

 

 

          Tinand cont de dotarile cu utilaje, posibilitatea realizarii mai multor tipuri de activitati de productie tipografica, traditia in acest domeniu, existenta unor avantaje fata de competitorii din piata de profil concluzionam ca la aceasta data exista un potential mult mai mare care nu este valorificat pe deplin.

 

          Este de precizat si faptul ca este necesar ca la nivelul companiei sa se efectueza un studiu de piata al activitatii desfasurate de celelalte societati de profil din tara noastra si sa se determine in acest fel eventualele necesitati de retehnologizare a activitatii de productie tipografica.

 

          De asemenea din analiza structurii patrimoniului companiei prezentata mai sus rezulta ca procentul cel mai mare in totalul activelor bilantiere este detinut de activele imobilizate in timp ce activitatea comerciala detine un procent destul de mic.

 

          La aceasta data nu exista la nivelul companiei o forta de vanzari corespunzatoare bine pregatita profesional care sa fie organizata astfel incat rezultatele activitatii comerciale sa fie mult mai vizibile si care sa aiba efecte benefice asupra rezultatelor economico-financiare.

 

MASURA 7

 

Organizarea compartimentului Comercial  – Investitii in vederea desfasurarii in cadrul acestuia a activitatilor exclusiv comerciale cu orientare catre vanzari – marketing si comercial.

Salariatii care vor desfasura aceste activitati vor avea atributii distincte in domeniul vanzarilor – prospectarii pietei si al gestiunii contractelor comerciale.

 

Salariatii incadrati in aceste structuri vor avea responsabilitati ferme in realizarea obiectivelor comerciale ale companiei putand fi retribuiti si in functie de rezultatele avute in desfasurarea activitatii.

 

Avand in vedere performantele slabe avute anterior de salariatii compartimentului marketing – vanzari propunem efectuarea unei testari profesionale iar in situatia in care rezultatele acestor testari vor fi slabe salariatii in cauza vor fi redirectionati catre alte compartimente ale companiei.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

 

 

          Tinand cont ca la aceasta data compania se afla in plin proces de implementare a unui nou program informatic precum si noua procedura propusa pentru contabilizarea operatiunilor patrimoniale se impune o noua organizare a activitatii financiar contabile la nivelul sucursalelor teritoriale.

 

MASURA 8

 

          Restructurarea posturilor de Sef compartiment contabilitate salarizare personal de la sucursala Craiova urmand ca activitatea financiar contabila sa fie executata de 2 salariati: contabil si economist.

 

          Restructurarea posturilor de contabil sef de la sucursala Cluj urmand ca activitatea financiar contabila sa fie executata de 2 economisti.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

 

 

          Avand in vedere crearea unui Departament de vanzari dedicat la nivelul sediului central care va coordona si activitatea comerciala a sucursalelor teritoriale se impune reorganizarea activitatii comerciale desfasurata la nivelul unitatilor.

 

          Prin reorganizarea acestei activitati se vor realiza venituri de aproximativ 3.300 ron lunar si 39.600 ron anual.

 

 

 

 

MASURA 9

 

          Restructurarea postului de sef birou comercial la sucursala Cluj.

 

          Activitatea comerciala a sucursalei Cluj va fi desfasurata de un singur salariat unitate in parte acesta fiind responsabil de activitatea comerciala putand fi retribuit si in functie de rezultatele avute.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

         

Tinand cont ca majoritatea agentilor economici au procedat la externalizarea activitatilor de paza si protectie este necesar sa se procedeze la o restructurare a activitatii in acest sens si la nivelul  sucursalelor teritoriale ale CNI CORESI SA.

 

Externalizarea serviciului de paza la nivelul sucursalelor teritoriale prin restructurarea posturilor salariatilor cu atributii in acest sens va conduce la diminuarea cheltuielilor cu personalul cu 16.920 ron lunar si 203.000 ron anual.

 

          MASURA 10

 

          Restructurarea celor 3 posturi de paznici la sucursala Craiova.

         

          Restructurarea celor 4 posturi de controlor poarta la sucursala Cluj.

 

          Restructurarea celor 2 posturi de controlor poarta la sucursala Oradea.

 

          O data cu reducerea posturilor de agenti paza si controlor poarta la cele 3 sucursale se va proceda la incheierea unui contract de prestari servicii cu o societate care are acest obiect de activitate.

 

          Se va proceda la o renegociere a termenilor si conditiilor contractului de externalizare a serviciului de paza si protectie la nivel central in sensul preluarii obiectivelor de paza de la sucursalele Craiova, Cluj si Oradea.

 

          Noul contract cu societatea care va asigura activitatea de paza si protectie va cuprinde atat activitatea desfasurata la nivelul sediului central cat si la fiecare sucursala teritoriala in parte.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

 

 

         

La nivelul centralizat al companiei cheltuielile cu salariile inregistreaza la data de 31.08.2012 urmatoarele valori procentuale:

-      ponderea cheltuielilor cu salariile in totalul cheltuielilor: 32,60%;

-      ponderea cheltuielilor cu salariile in totalul cheltuielilor de exploatare: 33,26%;

-      ponderea cheltuielilor cu salariile in totalul veniturilor realizate: 36,50%;

-      ponderea cheltuielilor cu salariile in cifra de afaceri: 36,80%.

         

 

Analizandu-se mai multe aspecte legate de politica salariala si structura personalului CNI CORESI SA rezulta ca societatea a luat deja o serie de masuri privind reducerea costurilor salariale atat la nivel central cat si la nivel teritorial.

 

Dinn analiza indicatorilor care masoara eficienta activitatii desfasurata de salariatii companiei, rezulta faptul ca desi ponderea cheltuielilor cu salariile este mare fata de celelalte societati existente pe piata profil din tara noastra acest lucru se datoreaza si faptului va veniturile realizate si cheltuielie afernte acestora sunt in neconcordanta cu potentialul si traditia CNI CORESI SA.

 

In cadrul procesului de analiza a cheltuielilor cu personalul trebuie precizat si faptul ca in cadul CNI CORESI SA exista si personal specializat, foarte bine calificat, care datorita retributiei salariale mici primite manifesta tendinta migratiei catre alte societati comerciale de profil.

 

Restructurarea unor posturi si reorganizarea structurii organizatorice la nivelul companiei va conduce la o diminuare a cheltuielilor cu personalul de aproximativ 75.000 ron lunar si 900.000 ron anual.

 

MASURA 11

 

Se va continua procesul de reducere a numarului de personal si implicit a cheltuielor cu salariile pana la sfarsitul anului calendaristic astfel inca la nivelul companiei va exista urmatorul numar de personal:

-      la sediul central 199 salariati;

-      la sucursala Craiova 35 salariati;

-      la sucursala Cluj 45 salariati;

-      la sucursala Oradea 40 salariati.

 

Structura numarului de salariati prezentata mai sus va fi diminuata cu posturile restructurate conform masurilor prezentate mai sus daca reducerea numarului de personal stabilita anterior nu viza si aceste posturi.

 

Bugetul de venituri si cheltuieli care va fi elaborat pentru anul 2013 va contine un nivel realizabil al veniturilor si cheltuielilor aferente care sa conduca la un nivel procentual al cheltuielilor cu salarii in totalul cheltuielilor si al veniturilor de maxim 25%.

 

Dupa efectuarea unei analize cantitative si calitative a activitatii desfasurate de salariati se va lua in calcul si posibilitatea reanalizarii nivelelor salariale pentru angajatii care sunt specializati in acest domeniu.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

 

 

4.3. Masuri care privesc activitatea desfasurata de sucursalele teritoriale

 

 

Avand in vedere necesitatea desfasurarii unei activitati in conditii de eficienta si profitabilitate este necesar ca la nivelul unitatilor teritoriale ale CNI CORESI SA sa fie aplicate o serie de masuri care sa aiba drept scop impulsionarea vanzarilor si un control mai atent asupra activitatii desfasurate de acestea, sens in care se impune luarea unor masuri prezentate mai jos.

 

 

MASURA 12

 

Toate contractele incheiate cu furnizorii de materii prime si materiale precum si cu clientii proprii ai sucursalelor vor fi incheiate numai dupa obtinerea avizului favorabil din partea conducerii CNI CORESI SA.

 

Pentru obtinerea avizelor necesare sucursalele teritoriale vor inainta (prin mijloace electronice sau prin posta) proiectele de contract care urmeaza a fi incheiate in vederea obtinerii avizului favorabil/nefavorabil din partea conducerii companiei.

 

Dupa verificarea conditiilor contractuale si financiare conducerea companiei va transmite catre sucursalele teritoriale (prin mijloace electronice sau prin posta) avizul favorabil sau nefavorabil asupra proiectelor de contracte propuse de sucursale.

 

Termen de implementare: 01.01.2013

 

 

 

 

MASURA 13

 

In vederea cunoasterii in timp real a problemelor cu care se confrunta sucursalele teritoriale precum si performantele comerciale realizate la un moment dat, saptamanal vor fi organizate teleconferinte la care vor participa conducerea fiecarei sucursale in parte precum si conducerea companiei.

 

Teleconferintele vor fi purtate prin mijloace audio, iar secretariatul conducerii companiei va asigura bunul mers al desfasurarii lucrarilor adresand in prealabil prin mijloace electronice invitatii la teleconferinta transmitand totodata concluziile si rezultatele acestor dezbateri.

 

Termen de implementare: 01.01.2013

 

MASURA 14

 

Directorii sucursalelor teritoriale sunt responsabili de crearea conditiilor necesare pentru punerea in aplicare a masurilor stabilite prin prezentul Plan de restructurare a activitatii.

 

Termen de implementare: imediat dupa aprobare

 

 

4.4. Vanzarea unor active din patrimoniul companiei si plata datoriilor la bugetul consolidat al statului

 

 

Avand in vedere ca CNI CORESI SA a constituit garantie si a intabulat dreptul de ipoteca legala in valoare de 5.074.086 ron asupra imobilului situat in Craiova, bulevardul Maresal Ion Antonescu nr. 102, judetul Dolj, instituita ca masura executorie-sechestru, in favoarea Ministerului Finantelor Publice – ANAF – DGAMC – serviciul executare silita nr. 4 – Regiunea Sud Cest Oltenia, se impune intreprinderea masurilor necesare pentru vanzarea acestui imobil si plata datoriilor catre bugetul consolidat al statului.

 

Este de mentionat ca situatia imobilelor detinute de sucursala Craiova se prezinta astfel:

 

·        cladire birouri, regim parter + etaj + mansarda in suprafata totala de 6.042,20 mp;

·        constructii cu destinatie tehnica, regim parter (ateliere, magazii, garaj) in suprafata de 1.301,78 mp;

·        teren liber de constructii in suprafata de 14.410,43 mp.

 

Pretul estimat de vanzare pentru terenul si constructiile descrise mai sus este de aproximativ 200 EURO/mp de teren rezultand in acest fel o valoare totala de vanzare de 2.882.086 EURO.

 

Realizarea vanzarii activelor (teren si constructii) care sunt in patrimoniul sucursalei Craiova va permite achitarea datoriei catre bugetul consolidat al statului si finantarea operatiunilor de relocare a activitatii sucursalei.

 

Relocarea activitatii sucursalei Craiova va influenta situatia patrimoniala a companiei astfel:

 

·        iesirea din patrimoniu a activelor imobilizate actuale la valoarea bruta de 9.960.073 ron si intrarea in patrimoniu a unor active imobilizate in valoare de aproximativ 5.850.000 ron;

·        pentru achizitionarea terenului necesar realizarii unei constructii necesare desfasurarii activitatii se va achita un pret de aproximativ 300.000 EURO (1.350.000 ron);

·        pentru realizarea constructiei sediului nou se bugeteaza un pret de aproximativ 1.000.000 EUR (4.500.000 ron).

 

MASURA 15

 

Se vor efectua demersurile necesare pentru vanzarea imobilului in care isi desfasoara activitatea sucursala Craiova si a terenului aferent urmand ca activitatea desfasurata de sucursala sa fie relocata intr-o alta locatie.

 

Bugetul alocat pentru relocarea activitatii sucursalei Craiova va fi de aproximativ 1.300.000 EURO, suma ramasa dupa plata datoriilor catre bugetul consolidat al statului (7.186.194 ron).

 

Pretul estimat de vanzare pentru terenul si constructiile descrise mai sus va fi de aproximativ 200 EURO/mp de teren.

 

Termen de implementare:

-      pentru vanzare: 01.01.2013;

-      relocare activitate: 01.04.2013.

 

 

Compania inregistreaza la data de 31.08.2012 datorii catre furnizori in sold de 7.157.895 ron o parte insemnata din acest sold avand un serviciu al datoriei semnificativ de mare.

 

In acest sens compania va trebui sa intreprinda masuri urgente care sa aiba drept efect plata furnizorilor care inregistreaza un serviciu al datoriei mare tinand cont ca o actiune in instanta declansata de acestia ar genera un risc de litigii mare.

 

Se impune demararea procedurilor de vanzare a activelor detinute de sucursala teritoriala Cluj si relocarea activitatii desfasurate, plata furnizorilor restanti si eventual achitarea leasingurilor existente in sold.

 

Este de precizat faptul ca in conformitate cu preturile afisate pe site-urile de specialitate pretul pe metrul patrat de teren in cazul sucursalei Cluj ar fi de aproximativ 360 EURO pe mp, fara TVA, (terenul detinut de sucursala Cluj fiind de 15.563 metri patrati) ceea ce ar presupune incasarea unei sume de aproximativ 5.600.000 EURO.

 

Din suma incasata vor fi achitate cu prioritate sumele datorate furnizorilor in suma de aproximativ 8.000.000 ron (1.800.000 EURO).

 

Relocarea activitatii sucursalei Cluj va influenta situatia patrimoniala a companiei astfel:

 

·        iesirea din patrimoniu a activelor imobilizate actuale la valoarea bruta de 16.211.966 ron si intrarea in patrimoniu a unor active imobilizate in valoare de aproximativ 6.930.000 ron;

·        pentru achizitionarea terenului necesar realizarii unei constructii necesare desfasurarii activitatii se va achita un pret de aproximativ 540.000 EURO (2.430.000 ron);

·        pentru realizarea constructiei sediului nou se bugeteaza un pret de aproximativ 1.000.000 EUR (4.500.000 ron);

·        cresterea lichiditatilor companiei cu suma de aproximativ 2.260.000 EURO (10.170.000 ron).

 

 

MASURA 16

 

Se vor efectua demersurile necesare pentru vanzarea activelor imobilizate detinute de sucursala Cluj si relocarea activitatii acesteia.

 

In urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie va fi prezentat un rapoart de evaluare si oferte de vanzare primite de la potentiali cumparatori.

 

Dupa realizarea vanzarii se vor plati cu prioritate sumele datorate furnizorilor restanti dar se vor initia toate diligentele pentru achizitionarea unui teren si constructia unui nou spatiu de productie optim in vederea relocarii activitatii de productie.

 

Termen de implementare:

-      pentru vanzare: 01.01.2013;

-      relocare activitate: 01.04.2013.

 

 

Sucursala Oradea detine in proprietate active imobilizate constand in teren in suprafata de 8.925 mp (teren si constructii) avand o valoare contabila de 10.915.801 ron active excedentare fata de necesitatile activitatii desfasurate de aceasta sucursala.

 

Este de precizat faptul ca in conformitate cu preturile afisate pe site-urile de specialitate pretul pe metrul patrat de teren in cazul sucursalei Oradea ar fi de aproximativ 300 EURO pe mp, fara TVA, ceea ce ar presupune, in cazul vanzarii, incasarea unei sume de aproximativ 2.677.500 EURO (12.050.000 ron).

 

Relocarea activitatii sucursalei Oradea va influenta situatia patrimoniala a companiei astfel:

 

·        iesirea din patrimoniu a activelor imobilizate actuale la valoarea bruta de 10.915.801 ron si intrarea in patrimoniu a unor active imobilizate in valoare de aproximativ 6.525.000 ron;

·        pentru achizitionarea terenului necesar realizarii unei constructii necesare desfasurarii activitatii se va achita un pret de aproximativ 450.000 EURO (2.025.000 ron);

·        pentru realizarea constructiei sediului nou se bugeteaza un pret de aproximativ 1.000.000 EUR (4.500.000 ron);

·        cresterea lichiditatilor companiei cu suma de aproximativ 1.228.000 EURO (5.525.000 ron).

 

MASURA 17

 

Se vor efectua demersurile necesare pentru vanzarea activelor imobilizate detinute de sucursala Oradea si relocarea activitatii acestora.

 

In urmatoarea sedinta a Consiliului de Administratie vor fi prezentate rapoarte de evaluare si oferte de vanzare primite de la potentiali cumparatori.

 

Termen de implementare:

-      pentru vanzare: 01.01.2013;

-      relocare activitate: 01.04.2013.

 

 

 

MASURA 18

 

Se vor efectua demersurile necesare pentru vanzarea activelor imobilizate detinute de sediul central din Bucuresti si relocarea activitatii desfasurate intr-un sediu nou construit pe rampa CFR.

 

Este de precizat faptul ca in conformitate cu preturile afisate pe site-urile de specialitate pretul pe metrul patrat de teren in cazul sediului din Bucuresti ar fi de aproximativ 600 EURO pe mp, fara TVA, ceea ce ar permite atat realizarea unei noi constructii pentru intreg fluxul de productie, retehnologizare si mentinerea unui nivel de lichiditate suficient pentru functionarea la capacitatea maxima

 

 

Avand in vedere piata imobiliara specifica existenta in Bucuresti, traditia si istoria locatiei in care se desfasoara activitatea la aceasta data la nivel central in proxima sedinta a Consiliului de Administratie vor fi prezentate analize detaliate de piata, rapoarte de evaluare si oferte de vanzare primite de la potentiali cumparatori. Cu aceasta ocazie se va determina si impactul economic care va fi generat de vanzarea activelor si relocarea activitatii desfasurate la nivelul sediului central.

 

Termen de implementare: 01.04.2013

 

 

Compania inregistreaza in evidenta partimoniale active fixe constituite din utilaje vechi care nu mai pot fi folosite in procesul de productie, astfel:

 

·        masina de imprimat pe hartie in sul GOSS/C150, cu numar de inventar 413320;

·        masina de taiat hartie cu 1 cutit – original perfecta SEYPA 115-1, cu numar de inventar 401962;

·        masina de cules si turnat randuri – Linotip ROCCNA MDD 14, cu numar de inventar 402042;

·        masina de fatetat clisee, avand numar de inventar 400251;

·        masina automata de faltuit – Multi Efekt, avand valoare de inventar 403152;

·        masina de taiat hartie cu 1 cutit – Original Perfecta SEY 132-2, avand numar de inventar 401944.

·        masina de turnat titluri, avand numar de inventar 400047;

 

Este de precizat faptul ca la data de 31.08.2012 utilajele prezentate mai sus nu au valori de inventar acestea fiind amortizate integral.

 

Valoarea estimativa de piata a acestor utilaje este de aproximativ 80.000 ron.

 

Impactul asupra profitabilitatii companiei va fi de crestere a veniturilor cu suma de 80.000 ron.

 

 

MASURA 19

 

Se vor efectua demersurile necesare pentru scoaterea la vanzare a utilajelor vechi prezentate mai sus care nu mai pot fi folosite in procesul de productie la un pret de vanzare de aproximativ 80.000 ron.

 

In situatia in care nu se vor gasi cumparatori se va proceda la valorificarea acestora la pret de fier vechi.

 

Vanzarea acestor utilaje se va efectua numai dupa verificarea posibilitatii folosirii acestora in activitatea desfasurata de sucursalele teritoriale.

 

Termen de implementare: 01.04.2013

 

Compania inregistreaza in evidenta contabila active imobilizate constand in teren in suprafata de 1.522,80 mp si constructii in suprafata desfasurata de 2.455,43 mp in orasul Bacau, strada Vasile Alecsandri, nr. 63.

 

Valoarea inregistrata in evidenta contabila a acestui activ este de 1.665.514 ron ceea ce corespunde unui pret pe metrul patrat de teren de aproximativ 150 EUR.

 

Avand in vedere ca activul a fost reevaluat recent la valoarea de piata, estimam ca prin realizarea acestei vanzari se va incasa o suma de 1.700.000 ron.

 

Vanzarea activului detinut de companie in Bacau va influenta situatia patrimoniala a companiei astfel:

 

·        iesirea din patrimoniu a activelor imobilizate actuale la valoarea bruta de 1.665.614 ron;

·        cresterea lichiditatilor companiei cu suma de aproximativ 1.700.000 ron.

 

MASURA  20

 

Se vor demara procedurile necesare pentru vanzarea activului disponibil constand in cladire situat in Bacau, strada Vasile Alexandri, nr. 63 concomitent cu analiza posibilitatii de relocare  a activitatilor intr-un nou sediu.

 

In proxima sedinta a Consiliului de Administratie se va prezenta o evaluare a valorii de piata a imobilului apelandu-se la un evaluator autorizat ANEVAR, ofertele primite de la potentiali cumparatori si costurile relocarii (constructia, retehnologizarea etc.).

 

Termen de implementare: 01.04.2013

 

 

Obligatiile restante administrate de ANAF datorate de CNI CORESI SA la data de 05.10.2012 catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate si somaj sunt detaliate in cele ce urmeaza.

 

Sume cuprinse in decizia de esalonare nr. 1054546/13.07.2012, pentru care au fost depasite termenele de plata sunt:

 

·        contributii restante cu retinere la sursa: 1.247.119 ron;

·        contributii restanta fara retinere la sursa: 3.106.768 ron;

·        majorari calculate pe perioada esalonata pentru datorii cu retinere la sursa: 305.647 ron;

·        majorari calculate pe perioada esalonata pentru contributii fara retinere la sursa: 933.240 ron;

 

Sume cuprinse in decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere nr. 1054545/13.07.2012 sunt:

 

·        penalitati de intarziere aferente contributiilor cu retinere la sursa: 70.509 ron;

·        penalitati de intarziere aferente contributiilor care nu au regim de retinere la sursa: 341.164 ron.

 

Alte sume restante care nu sunt prevazute in decizia de esalonare ce urmeaza a fi puse in executare sunt:

 

-      pentru perioada martie 2012 – iunie 2012

·        contributii cu retinere la sursa: 420.117 ron;

·        contributii restante care nu sunt cu retinere la sursa: 420.175 ron.

-      pentru perioada iulie – august

·        contributii cu retinere la sursa: 213.214 ron;

·        contributii restante care nu sunt cu retinere la sursa: 209.798 ron.

 

Prin cumularea sumelor prezentate mai sus rezulta un total al contributiilor restante detaliate astfel:

 

·        contributii cu retinere la sursa: 1.880.450 ron;

·        contributii restante care nu au regim de retinere la sursa: 3.736.741 ron;

·        majorari calculate pe perioada esalonata pentru contributii cu retinere la sursa: 305.647 ron;

·        majorari calculate pe perioada esalonata pentru contributii care nu au regim de retinere la sursa: 933.240 ron;

·        penalitati de intarziere aferente contributiilor cu retinere la sursa: 70.509 ron;

·        penalitati de intarziere aferente contributiilor care nu au regim de retinere la sursa: 341.164 ron.

 

Suma totala de plata a datoriilor restante este de 7.267.751 ron.

 

Masura 21

 

Achitarea datoriilor catre bugetul consolidat al statului dupa valorificarea activului imobiliar detinut de sucursala Craiova.

 

Termen de implementare: imediat dupa vanzare

 

 

Asa cum s-a prezentat si in capitolele anterioare CNI CORESI SA detine in patrimoniu active imobilizate constand in cladiri si terenuri cu mult peste necesitatile proprii.

 

Structura activelor bilantiere ale companiei cuprinde intr-o proportie covarsitoare active imobilizate care genereaza costuri mari cu intretinerea si functionarea cu efecte negative asupra cheltuielilor si implicit asupra contului de profit si pierderi.

 

 

 

 

 

4.5. Alte masuri

 

 

Compania inregistreaza in patrimoniu spatii de birouri si de lucru excedentare care sunt inchiriate pentru preturi intre 2 si 6 EURO pe metrul patrat.

 

Avand in vedere ca veniturile din chirii si refacturari ale utilitatilor catre chiriasi reprezeinta un procent de 33% din totalul veniturilor apreciem faptul ca exista un potential mare de crestere a veniturilor din acest tip de activitate.

 

La aceasta data exista spatii disponibile pentru inchiriat in suprafata de 4.209 metri patrati in interiorul cladirii si 3615 metri patrati in exteriorul cladirii (depozit subteran).

 

Spre exemplificare, considerand un pret mediu de 3 EURO pe metrul patrat in coditiile in care s-ar inchiria doar jumatate din suprafata disponibila la aceasta data s-ar realiza venituri de 28.000 ron lunar si 336.400 ron anual.

 

Este de precizat ca inchirierea unor spatii comerciale catre celelalte edituri din tara, chiar si la un pret mai mic, ar crea, teoretic, posibilitatea existentei unui contact permanent si implicit efectuarea de servicii tipografice cu influente pozitive asupra veniturilor companiei. Problema principala care exista in cazul inchirierilor ar fi aceea ca spatiile existente implica costuri mari care se vor reflecta in calculele de eficienta ale activitatilor editurilor, potentiali chiriasi. De aceea am considerat optiunea vanzarii activelor existente si relocarea activitatilor de productie in spatii optime cu tehnologie noua ca fiind singura care poate contribui la obtinerea de plus valoare.

 

 

MASURA 23

 

Initierea procedurilor de vanzare a terenului de fotbal din strada Baiculesti, nr.5 cel putin la nivelurile prevazute in raportul de evaluare intocmit de SC DAMIRO EXPERT SRL in luna septembrie 2012 .

 

 

Termen de implementare: 01.04.2012

 

 

 

Prin vanzarea terenului de fotbal se pot obtine lichiditati suplimentare astfel:

-      7.850 EUR (35.000 ron) pentru constructia edificata pe teren;

-      3.272.100 EUR (14.700.000 ron) pe terenul de fotbal.

 

 

Tinand cont de faptul ca activitatea de productie tipografica este organizata si functioneaza in aceasta locatie inca de la jumatatea anilor 50 precum si faptul ca in ultima perioada de timp au avut loc modificari succesive ale structurii organizatorice si ale personalului angajat este necesar sa se reorganizeze si fluidizeze intocmirea, evidenta si pastrarea documentelor specifice intocmite la nivelul companiei.

 

Prin aceasta reorganizare a structurii si modului de circulatie al informatiilor se pot revedea competentele de normare, aprobare si circuit al materiilor prime si materialelor precum si consumurile specifice.

 

MASURA 24

 

Elaborarea unui Manual privind documentele intocmite si circuitul acestora in cadrul CNI CORESI SA. Manualul va contine reglementari privind modul de intocmire si circuit al documentelor si formularelor in cadrul institutiei precum si persoanele responsabile cu intocmirea si aprobarea  documentelor. Continutul acestor reglementari vor fi insusite prin semnatura proprie de toti angajatii companiei.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

 

Din verificarea situatiilor economico-financiare ale companiei rezulta ca o pondere importanta in categoria cheltuielilor este detinuta de cheltuielile cu materiile prime si materialele folosite in realizarea productiei tipografice.

 

Se impune in acest sens acordarea unei atentii deosebite procesului de aprovizionare cu materii prime si materiale si gasirea in cadrul pietei de profil a unor preturi corespunzatoare.

 

MASURA 25

 

Se vor reanaliza contractele incheiate cu furnizorii de materii prime si materiale si efectuarea unui studiu de piata pentru identificarea celor mai bune preturi.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

 

MASURA 26

 

Analiza amanuntita a sumei de 313.931 ron inregistrata ca si cheltuieli cu chiriile aferenta utilajului masina de faltuit + masina de taiat Itotec precum si a contractului de chirie incheiat cu Muller Martini.

 

Se va studia posibilitatea achizitionarii in leasing a acestui utilaj.

 

Termen de implementare: 31.12.2012

 

          MASURA 27

 

          Vor fi demarate actiuni de contactare a clientilor care inregistreaza sume datorate catre companie cu serviciul datoriei mare si vor fi inaintate actiuni in instanta pentru clientii neancasati care refuza inchierea unor intelegeri pentru plata sumelor datorate.

 

          Termen: in curs de implementare

 

 

MASURA 28

 

Dupa incheierea exercitiului financiar si imbunatatirea situatiei economico-financiara a companiei, daca este cazul, se vor face solicitari catre bancile comerciale pentru contractarea unei linii de credit care sa aiba drept obiectiv asigurarea unui flux eficient al activitatii de incasari si plati.

 

Termen de implementare: 01.04.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 5

Concluzii si propuneri

 

 

          Prezentul Plan de restructurare a activitatii CNI CORESI SA a fost intocmit pe baza datelor si informatiilor existente in evidentele contabile si de gestiune puse la dispozitie de companie.

 

          Asa cum reiese si din analiza si interpretarea datelor, informatiilor si indicatorilor de activitate concluzionam ca se impune restructurarea activitatii desfasurate de CNI CORESI SA sens in care noi propunem in acest sens un numar de 26 masuri cu termene de aplicare pe termen scurt si mediu.

 

          Prin aplicarea acestor masuri compania va putea sa corecteze unele dezechilibre existente in patrimoniul companiei atat din punct de vedere organizational cat si al eficientei activitatii desfasurate.

 

          Prezentam in cele ce urmeaza o parte din efectele pe termen scurt a  masurilor propuse asupra CNI CORESI SA.

 

1.   Masurile de reorganizare a sistemului de organizare si conducere a contabilitatii va permite o analiza pertinenta si separata a celor doua activitati care la aceasta data genereaza veniturile companiei, respectiv, activitatea de productie tipografica si activitatea de inchiriere.

 

2.   Crearea centrelor de cost va permite analiza profitabilitatii fiecarui contract incheiat cu clientii care are ca obiect productia de materialele tipografice.

 

3.   Utilizarea provizioanelor specifice de risc conform noii politici contabile care va reglementa acest aspect va permite reluarea la venituri in cursul acestui exercitiu financiar a unei sume de aproximativ 2.500.000 ron.

 

4.   Utilizarea rezervelor existente la aceasta data conform noii politici contabile care va reglementa acest aspect va permite acoperirea de pierderi constituite in anul 2011 in valoare de aproximativ 8.500.000 ron.

 

 

 

5.   Crearea celor doua compartimente noi, respectiv, contabilitate de gestiune si control va permite gestiunea centrelor de cost nou create si controlul activitatii companiei si a sucursalelor teritoriale.

 

6.   Restructurarea unor posturi si reorganizarea structurii organizatorice la nivelul companiei va conduce la o diminuare a cheltuielilor cu personalul de aproximativ 75.000 ron lunar si 900.000 ron anual.

 

7.   Avizarea prealabila a contractelor cu clientii incheiate de sucursale si controlul mai strict al activitatii acestora va avea un impact pozitiv asupra rezultatelor economico-financiare ale companiei.

 

8.   Prin organizarea sistemului de teleconferinte conducerea companiei va putea cunoaste in timp real problemele cu care se confrunta unitatile teritoriale si va putea impulsiona in mod constant activitatea comerciala.

 

9.   Vanzarea activelor imobilizate constand in teren si cladiri care apartin sucursalei Craiova va permite plata sumei restante de aproximativ 7.500.000 ron si relocarea activitatii sucursalei cu impact pozitiv asupra activitatii desfasurate de aceasta unitate.

 

10.               Vanzarea, activelor existente in Bucuresti (inclusiv terenul de fotbal) si sucursalelor Cluj si Oradea va permite relocarea activitatilor in spatii optime si cu tehnologie noua dar si plata furnizorilor restanti precum si intrarea in patrimoniul companiei a unor active lichide nete in suma de 30.500.000 ron cu posibilitati de valorificare eficienta in scopul realizarii de venituri.

 

11.               Vanzarea activului companiei costand in teren si cladiri in municipiul Bacau si a unor mijloace fixe care nu mai sunt necesare activitatii va genera lichiditati suplimentare in valoare de aproximativ 1.750.000 ron.

 

De asemenea, pe termen mediu adoptarea masurilor de restructurare va genera efecte pozitive asupra activitatii desfasurate de companie, cum ar fi:

 

 

 

 

 

·        Cresterea cifrei de afaceri si a productivitatii pe angajat;

·        Corectarea dezechilibrelor existente in patrimoniul companiei prin cresterea ponderii activitatii comerciale si cresterea capitalurilor proprii si reducerea ponderii datoriilor totale in pasivul bilantier;

·        Evolutia pozitiva a indicatorilor de eficienta si profitabilitate va permite companiei accesarea de la bancile comerciale a unor credite pentru activitate curenta si de investitii.

·        Gestionarea eficienta a fluxurilor de incasari si plati.

 

Prezentul Plan de restructurare are in vedere, prin diagnosticul economico-financiar stabilit si masurile propuse, o rentabilizare a activitatii CNI CORESI SA pe termen scurt de pana la 12 luni.

 

Pentru punerea in aplicare a masurilor stabilite si in vederea cuantificarii efectelor acestor masuri asupra activitatii companiei pe termen mediu si lung, recomandam conducerii executive, Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor elaborarea unui Bussines Plan in care sa se detalieze in amanunt planul de actiune al CNI CORESI SA in perioada urmatoare.

 

Mentionam ca, la intocmirea prezentului plan de restructurare a activitatii CNI CORESI SA au fost avute in vedere date si informatii existente in evidentele contabile si de gestiune puse la dispozitie de companie.